Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK)

UYARINCA

BAŞVURU SAHİBİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Emrez Mah. Akçay 64/2 Gaziemir İzmir adresinde bulunan İnci Holding tarafındanoluşturulan İnci Radar Açık İnovasyon Platformu’nda yer almak amacıyla başvuru formunu dolduran kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kurumumuz tarafından İnci Radar Programına başvuran kişi/kurumlardan başvuru formunun doldurulması suretiyle kişisel veriler elde edilmekte ve işlenmektedir.  İşleme faaliyeti; KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerinkaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler Kurumumuz tarafından işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın5. Maddesinin ikinci fıkrasının KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi” hukuki sebepleriyle ve başvuru formunu çevrimiçi dolduran Adaylar bakımından KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca “açık rıza” hukuki sebebine ile işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Vakfımız tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verilere, bu verilerin kategorilerine, işleme amaçlarına ve işlemeye dayanak hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Veri KategorisiKişisel Veriİşleme Amacı
Kimlik VerisiAd Soyad,İnci Radar Programına Başvuru Yapılan Projelerin Seçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Verisi Telefon No, E-Posta Adresiİletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi, Platform ile İlgili Gerekli Bilgilendirmelerin Yapılması ve/ veya İnci Holding Bünyesindeki Diğer Etkinliklere İlişkin Bilgi Verilebilmesi ve Ticari Elektronik İletiler Gönderilmesi, İnci Holding’in Ticari ve İş Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulanması,Platform üyeleri ile İlişkilerin Planlanması ve Yürütülmesi, Etkinlik yönetimi, Hukuksal Süreçlerin Takibi ve Mevzuattan Doğan Hakların Tesisi, Kullanılması ve Korunması, Üyelik sözleşmesi Kapsamındaki Yükümlülüklerinizin Takibi, Denetlenmesi ve Gerekli Bildirimlerde Bulunulması
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf, Proje Tanıtım Videosu Ses ve Görüntü Kaydıİnci Radar Programına Başvuru Yapılan Projelerin Seçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kurumumuz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilere aktarılmaktadır.

Alıcı / Alıcı GruplarıAktarım SebebiAktarılan Veri
Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıYasal Yükümlülüklerin Yerine GetirilmesiAd Soyad, Linkedin Profil Bilgisi, Telefon No, E-Posta Adresi, Projenin Amacı, Hedefi, Proje İle İlişkili Yayın, Proje Hedef Kitlesi, Proje Yöntemi, Proje Finansmanı Amacıyla Başvurulan Kurumlar, Destek Belgeleri, Fotoğraf, Proje Tanıtım Videosu Ses ve Görüntü Kaydı
Adli ve İdari MercilerHukuki Bir ihtilaf Olması Halinde Bu Süreçlerin Takibi ve Yürütülmesi Ad Soyad, Telefon No, E-Posta Adresi, İnci Radar Odak Noktaları Kapsamında Çalıştığı Projesi, Projenin Aşaması, Projenin Amacı, Hedefi, Proje İle İlişkili Yayın, Proje Hedef Kitlesi, Proje Yöntemi, Proje Finansmanı Amacıyla Başvurulan Kurumlar, Destek Belgeleri, Fotoğraf, Proje Tanıtım Videosu Ses ve Görüntü Kaydı
Platform Üyeleri ve Katılımcıları, Jürileri, işbirlikçileri, Platform Sponsorları, İnci Holding İş ortaklarıİlgili Endüstrideki Kurum ve Kuruluşlar ile İş Birliği, iletişim ve Çalışmanın Yapılabilmesi, Platform ’unişleyişinin sağlanması, İfa Edilmesi ve YürütülmesiAd Soyad, Telefon No, E-Posta Adresi, İnci Radar Odak NoktalarıKapsamında Çalıştığı Projesi, Projenin Aşaması, Projenin Amacı, Hedefi, Proje İle İlişkili Yayın, Proje Hedef Kitlesi, Proje Yöntemi, Proje Finansmanı Amacıyla Başvurulan Kurumlar, Destek Belgeleri, Fotoğraf, Proje Tanıtım Videosu Ses ve Görüntü Kaydı

*

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile tarafımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

• Yazılı olarak,

• Güvenli elektronik imza ile,

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,

• Mobil imza ile,

• Veri sorumlusu olarak Vakfımız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

• Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.